Начало

 

ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
14.10.2019
Информация за присъда по наказателно дело за използване на чужда банкова карта [ още ... ]   

 Окръжен съд – Габрово предоставя възможност плащане на дължимите държавни такси по разглеждани от съда дела чрез ПОС терминално устройство. Същото е инсталирано в служба „Съдебно деловодство” – гише „Регистратура“. За плащанията чрез устройството физическите и юридически лица не дължат такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси. Плащанията може да се извършват с валидни дебитни и кредитни карти, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО!

     Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима, като при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

     Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

     Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината, а разглеждането им във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

     При постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и на събраните по делото доказателства.

     Окръжен съд – Габрово разглежда като първа инстанция определените със закон граждански и наказателни дела, като обслужва територията на селищата в габровска област. Пред съда, като въззивна инстанция,  се обжалват и протестират актовете на районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

     

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
График на заседанията
Заседанията днес – зала 1
Заседанията днес – зала 4
Постановени съдебни актове:
Указания за достъп до
публикувани съдебни
актове
Обществени поръчки /
Профил на купувача
Обявления на съдебни изпълнители
Анкета
   
АНКЕТА
Коя информация от интернет страницата на Окръжен съд – Габрово е най-полезна за Вас? (Може да посочите повече от един отговор)

График за насрочените заседания
Публикувани съдебни актове
Информация за контакт (адрес, телефони, ел. адреси), банкови сметки
Прессъобщения
Вътрешни правила
Образци на документи
Информация за съдебните служби
Информация за вещи лица / съдебни преводачи
Информация за съдебни заседатели
Информация за стажант-юристи
Обявления на съдебни изпълнители
Връзки с други институции
Правна култура

Благодарим Ви, че споделихте Вашето мнение!

ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас