Начало

 

ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
03.08.2018
Информация за решение по търговско дело № 14 от 2017 г. - колективен иск [ още ... ]   

Окръжен съд – Габрово предоставя възможност за плащане на дължимите държавни такси по разглеждани от съда дела чрез ПОС терминално устройство. Същото е инсталирано в служба „Съдебно деловодство” – гише „Регистратура“. За плащанията чрез устройството физическите и юридически лица не дължат такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси. Плащанията може да се извършват с валидни дебитни и кредитни карти, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО!

     Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима, като при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

     Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

     Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината, а разглеждането им във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

     При постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и на събраните по делото доказателства.

     Окръжен съд – Габрово разглежда като първа инстанция определените със закон граждански и наказателни дела, като обслужва територията на селищата в габровска област. Пред съда, като въззивна инстанция,  се обжалват и протестират актовете на районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

     

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
График на заседанията
Заседанията днес – зала 1
Заседанията днес – зала 4
Постановени съдебни актове:
Указания за достъп до
публикувани съдебни
актове
Обществени поръчки /
Профил на купувача
Обявления на съдебни изпълнители
Анкета
   
АНКЕТА
В каква насока може да се подобри административното обслужване в Окръжен съд - Габрово? (може да посочите повече от един отговор)

Отношението на служителите към гражданите (добронамереност, уважение)
Даване на ясна/разбираема устна информация за съдебните дела и процедури
Предоставяне на по-обширна писмена информация за съдебните процедури (формуляри, информационни табла, брошури и др.)
Осигуряване на по-широк кръг електронни услуги (относно справки по дела)
Експедитивност при обслужването
Подобряване на работната среда, в която се предоставят услугите

ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
2009 - 2018 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас