Начало

 

ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]   

Уважаеми потребители, от 1 декември 2019 г. функционира нова интернет страница на Окръжен съд – Габрово. Информацията на настоящата интернет страница е актуална считано до 30 ноември 2019 г.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО!

От 1 декември 2019 г. функционира нова интернет страница на Окръжен съд – Габрово. Информацията на настоящата страница е актуална считано до 30 ноември 2019 година.

     Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима, като при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

     Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

     Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината, а разглеждането им във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

     При постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и на събраните по делото доказателства.

      Окръжен съд – Габрово разглежда като първа инстанция определените със закон граждански и наказателни дела, като обслужва територията на селищата в габровска област. Пред съда, като въззивна инстанция,  се обжалват и протестират актовете на районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

     Достъп до електронни дела в Единния портал за електронно правосъдие:
      За достъп до дела на Окръжен съд - Габрово в Единния портал за електронно правосъдие е необходимо подаване на Заявление за създаване на личен потребителски профил (в базата данни на съда), като по технически причини, към настоящия момент са неприложими заявления, подадени в други съдилища. Заявлението се подава лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно съгласно чл.3 ал.3 от Вътрешните правила за достъп до електронни дела в ЕПЕП на Окръжен съд - Габрово.

 

     

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
График на заседанията
Заседанията днес – зала 1
Заседанията днес – зала 4
Постановени съдебни актове:
Указания за достъп до
публикувани съдебни
актове
Обществени поръчки /
Профил на купувача
Обявления на съдебни изпълнители
Анкета
   
АНКЕТА
Коя информация от интернет страницата на Окръжен съд – Габрово е най-полезна за Вас? (Може да посочите повече от един отговор)

График за насрочените заседания
Публикувани съдебни актове
Информация за контакт (адрес, телефони, ел. адреси), банкови сметки
Прессъобщения
Вътрешни правила
Образци на документи
Информация за съдебните служби
Информация за вещи лица / съдебни преводачи
Информация за съдебни заседатели
Информация за стажант-юристи
Обявления на съдебни изпълнители
Връзки с други институции
Правна култура

Благодарим Ви, че споделихте Вашето мнение!

ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас