Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

ПОДСЪДНОСТ


§  На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни граждански дела, образувани по:
   - исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
   - исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.;
   - исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;
   - исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;
   - исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.

§  На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни наказателни делата за престъпления по чл. 95 - 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 142, чл. 149, ал. 5, чл. 152, ал. 4, чл. 196а, 199, 203, чл. 206, ал. 4, чл. 212, ал. 5, чл. 213а, ал. 3 и 4, чл. 214, ал. 2, чл. 219, 224, 225б, 225в, 242, 243 - 246, 248 - 250, 252 - 260, 278 - 278в, 282 - 283б, 287а, 301 - 307а, 319а - 319е, 321, 321а, чл. 330, ал. 2 и 3, чл. 333, 334, 340 - 342, чл. 343, ал. 1, буква "в", ал. 3, буква "б" и ал. 4, чл. 349, ал. 2 и 3, чл. 350, ал. 2, чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б, чл. 354в, ал. 2 - 4, чл. 356е - 356и, чл. 357 - 360 и чл. 407 - 419 от Наказателния кодекс, в това число – убийство; причинена смърт по непредпазливост при ПТП; блудство с малолетни лица при условията на опасен рецидив; грабеж на вещи в особено големи размери или при условията на опасен рецидив; длъжностно присвояване в особено големи размери; изготвяне на неистински парични знаци или преравка на истински парични знаци; престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система; подкуп; организиране, ръководене и участие в престъпна група; произвеждане, преработване, придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение и др.

§  Окръжният съд разглеждат като втора инстанция обжалваните актове по дела на районните съдилища от съдебния окръг, както и други дела възложени със закон.

§  Окръжният съд разглежда първоинстанционните граждански  дела в състав от един съдия, а първоинтанционните наказателни – в състав от един съдия, един съдия и двама съдебни заседатели или двама съдии и трима съдебни заседатели, в зависимост от наказанието предвидено за съответното престъпление. Когато се разглеждат въззивни дела, съдебният състав включва трима съдии, един от които може да бъде младши съдия.

 

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Фотогалерия
Годишен доклад
Бюджет
Декларация
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Анкета
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас