- .

1.5.2016. 31.5.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 345/2003 , . ...,
...
  :
.
3.5.2016.
2 No 542/2003 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
4.5.2016.
3 No 1237/1997 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
9.5.2016.
4 No 36/2012 , . ...,
...,
...,
...,
...
  :
.
9.5.2016.
5 No 20/2016 , . ...,
...,
...,
...,
...,
....,
...
  :
.
11.5.2016.
6 No 1260/1997 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
12.5.2016.
7 No 21/2016 , . ...   :
.
12.5.2016.
8 No 22/2016 , . ...,
...
  :
.
12.5.2016.
9 No 777/1994 , . ...,
...,
...,
...,
...
  :
.
14.5.2016.
10 No 5/2011 , . ...,
...
  :
.
14.5.2016.
11 No 34/2012 , . ...,
...
  :
.
14.5.2016.
12 No 820/1999 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
16.5.2016.
13 No 953/1997 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
17.5.2016.
14 No 50/2009 , . ...,
...
  :
.
18.5.2016.
15 No 2/2011 , . ...,
...
  :
.
18.5.2016.
16 No 19/2016 , . ...,
...
  :
.
19.5.2016.
17 No 23/2016 , .     :
.
20.5.2016.
18 No 17/2016 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
26.5.2016.
19 No 1168/1997 , . ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
30.5.2016.