ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ГАБРОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 10021/2015 Лишаване от живот при професионална непредпазливост ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Р.С.А. Докладчик:
БЛАГОВЕСТА М. КОСТОВА
Присъда от 7.9.2015г.
Р.С.А.
Мотиви от 16.9.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова оправдателна присъда от 23.11.2015
Наказателно дело № 294/2015
ОТМЕНЯ присъда № 39 от 07.09.2015 година, постановено по НОХД № 21/2015 година по описа на Окръжен съд град Габрово, в частта с която подсъдимата Р.С.А. ***, родена на *** ***, българска гражданка, разведена, неосъждана, с висше образование, началник Спешно отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” гр. Габрово, с ЕГН ********** е призната за ВИНОВНА в това, че на 03.05.2014 година в интервала между 4:20 часа и 6:30 часа в Спешно отделение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” град Габрово, причинила смъртта на П. Г. *** ЕГН ********** поради немарливо изпълнение на задълженията си като дежурен лекар, правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като не изпълнила предписанията на подточка 2 от точка 1.3.2.9.6 и точка 1.3.2.9.7 от Раздел І, Глава ІІ Медицински стандарт „Спешна медицина”, утвърден с Наредба № 45 от 26.08.2010 год., не изпълнила предписанията дадени в приложение 2, 3 и 10 на чл. 9 и точки 2 и 3 на ал. 4 от чл. 10 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в Спешно отделение при МБАЛ „д-р Тота Венкова” гр. Габрово, за извършване съобразно състоянието на приетия пациент П. пълен преглед и необходимия минимум изследвания и в зависимост от резултатите от тях, консултация с тесни специалисти, довело до неправилна оценка на състоянието и крайно недостатъчно лечение, и на основание чл. 123, ал. 1 вр. чл. 54 от НК й е осъдена на две години лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено на основание чл. 66, ал.1 от НК за срок от три години и й е наложено на основание чл. 160, ал.1 вр. чл. 37, ал.1, т. 7 от НК наказание лишаване от право да упражнява професията ЛЕКАР за срок от шест месеца, както и в частта относно присъдените в полза на ОС гр. Габрово и ОД на МВР гр. Габрово разноски, вместо което ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимата Р.С.А. ***, родена на *** ***, българска гражданка, разведена, неосъждана, с висше образование, началник Спешно отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” гр. Габрово, с ЕГН ********** за НЕВИННА в това, на 03.05.2014 година в интервала между 4:20 часа и 6:30 часа в Спешно отделение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” град Габрово, да е причинила смъртта на П. Г. *** ЕГН ********** поради немарливо изпълнение на задълженията си като дежурен лекар, правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като не изпълнила предписанията на подточка 2 от точка 1.3.2.9.6 и точка 1.3.2.9.7 от Раз

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила присъдата/решението от 27.1.2017
Наказателно дело № 663/2016
Оставя в сила въззивна присъда
В законна сила от 27.1.2017г.
2 НОХД No 10105/2016 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Ф.М.М. Докладчик:
ПЛАМЕН Н. ПОПОВ
Присъда от 24.10.2016г.
Ф.М.М.
Мотиви от 26.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата
Решение от 19.12.2016
Наказателно дело № 348/2016
ОТМЕНЯВА присъда № 49 от 24.10.2016 година, постановена по НОХД № 105/2016 година от Габровският окръжен съд само в частта, с която съдът е постановил Ф.М.М. да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, вместо което: На основание чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца на Ф.М.М. за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част като правилна и законосъобразна. Решението подлежи на обжалване или протест в петнадесет дневен срок от съобщението на страните пред ВКС.
В законна сила от 30.1.2017г.
3 НОХД No 10121/2016 Укриване и неплащане на данъчни задължения ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Ж.С.Х. Докладчик:
МИНКО Н. МИНКОВ
Споразумение от 27.1.2017г.
Ж.С.Х.
В законна сила от 27.1.2017г.
4 ЧНД No 10144/2016 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОЙЗИЙДЛ ЗЕЕ
Г.М.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Докладчик:
ПЛАМЕН Н. ПОПОВ
Решение от 11.1.2017г.
Мотиви от 11.1.2017г.

В законна сила от 19.1.2017г.