ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 10116/2017 Производство по чл. 244 НПК   ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Докладчик:
БЛАГОВЕСТА М. КОСТОВА
Определение от 1.11.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.
2 НОХД No 10028/2016 Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Д.Х.Х. Докладчик:
ПЛАМЕН Н. ПОПОВ
Присъда от 18.10.2016г.
Д.Х.Х.
Мотиви от 24.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата от 25.4.2017
Наказателно дело № 363/2016
ИЗМЕНЯ ПРИСЪДА № 48/18.10.2016 г. по НОХД № 28 / 2016 г. на ОКРЪЖЕН СЪД гр. ГАБРОВО в частта на времевия период на извършеното деяние и правната му квалификация, както и на наложените наказания, като: ПРЕКВАЛИФИЦИРА деянието, за което подсъдимият Д.Х.Х. е осъден от престъпление по чл.252 ал.2 НК в такова по чл.252 ал.1 НК, като го признава за НЕВИНЕН в това да е извършено за периода от месец юни 2011г. до 1.03.2012г., както и по обвинението да е получил значителни неправомерни доходи под формата на уговорена лихва по предоставените кредити в общ размер от 19 072.50 лв. и да е причинил на С.С. значителни вреди в размер на 17 972.50 лв., като на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по обвинението в тази част и за извършеното престъпление по чл.252 ал.2 НК. ОТМЕНЯ приложението на чл.55 ал.1 т.1 НК, като на подсъдимия Д.Х. за извършеното престъпление по чл.252 ал.1 НК на основание чл.36 и чл.54 НК му НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, чието изтърпяване е отложено за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОТМЕНЯ присъдата в частта на наложеното наказание ГЛОБА в размер на 5 000 лв. на подсъдимия Д.Х.. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. Присъдата може да се обжалва или протестира в петнадесет дневен срок от съобщението, че е изготвено пред Върховен касационен съд на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила присъдата/решението от 7.11.2017
Наказателно дело № 634/2017
Остава в сила решението на ВТАС.
В законна сила на 7.11.2017г.
3 ЧНД No 10113/2017 Производство по чл. 243 НПК   Й.И.М.,
Й.К.Й.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО
Докладчик:
БЛАГОВЕСТА М. КОСТОВА
Определение от 25.10.2017г.
В законна сила на 8.11.2017г.
4 НОХД No 10041/2017 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО М.И.С. Докладчик:
МИНКО Н. МИНКОВ
Присъда от 14.7.2017г.
М.И.С.
Мотиви от 26.7.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 1.11.2017
Наказателно дело № 374/2017
Потвърждава присъда
В законна сила на 28.11.2017г.
5 НОХД No 10042/2017 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Г.К.С. Докладчик:
БЛАГОВЕСТА М. КОСТОВА
Присъда от 26.6.2017г.
Г.К.С.
Мотиви от 28.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата
Решение от 25.10.2017
Наказателно дело № 316/2017
ИЗМЕНЯВА ПРИСЪДА № 22/26.06.2017 по НОХД № 42/2017г. по описа на ОКРЪЖЕН СЪД гр.ГАБРОВО в частта на наложеното наказание лишаване от свобода на подсъдимия Г.К.С., като НАМАЛЯВА размера от две години и осем месеца на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. Решението подлежи на обжалване или протест пред ВКС в петнадесетдневен срок от получаване на писменото съобщение, че е изготвено.
В законна сила на 28.11.2017г.