ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 10126/2017 Производство по чл. 451 от НПК ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО М.А.О.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО
Докладчик:
БЛАГОВЕСТА М. КОСТОВА
Определение от 6.12.2017г.
М.А.О.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО
В законна сила на 14.12.2017г.
2 НОХД No 10003/2017 Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА П.Б.Ц. Докладчик:
ПЛАМЕН Н. ПОПОВ
Присъда от 27.3.2017г.
П.Б.Ц.
Мотиви от 20.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Съгл.разпореждане от 25.04.2017г. по преписка вх.№ 2049/2017 г. на ВТАС връща жалбата за изпълнение на дадени указания - жалбата не отговаря на изискванията на чл. 320 ал.1 изр.3 НПК.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата от 30.6.2017
Наказателно дело № 221/2017
ИЗМЕНЯ присъда № 10 / 27. 03. 17 г. по НОХД № 3 / 17 г. на Габровския окръжен съд, с която подсъдимия П.Б.Ц. е осъден да заплати сумата общо в размер на 502. 62 лв. за изготвяне на експертизи извън предмета на обвинението, като отменя същата в тази и част. Потвърждава присъдата в останалата и част. Решението може да се обжалва или протестира в петнадесет дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Върховен касационен съд на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила присъдата/решението от 28.12.2017
Наказателно дело № 877/2017
Оставя в сила решение на ВТАС.
В законна сила на 28.12.2017г.