ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 10001/2016 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Г.Д.Г. Докладчик:
ПЛАМЕН Н. ПОПОВ
Присъда от 12.9.2016г.
Г.Д.Г.
Мотиви от 27.9.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Връща за изпълнение на указания - жалбата не отговаря на изискванията на чл. 320 ал.1 изр. 3 НПК

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата от 26.3.2018
Наказателно дело № 493/2017
ПОТВЪРЖДАВА присъда № 42 от 12.09.2016г, постановена по НОХД № 1/2016г по описа на Окръжен съд гр. Г.. Решението може да се обжалва пред ВКС, в петнадесетдневен срок от получаване на писменото съобщение, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила присъдата/решението от 27.9.2018
Наказателно дело № 511/2018
Оставя в сила решение на ВТАС
В законна сила на 27.9.2018г.
2 НОХД No 10072/2018 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА С.К.Б. Докладчик:
ДИАНА И. ВАСИЛЕВА
Присъда от 12.9.2018г.
С.К.Б.
Мотиви от 12.9.2018г.
В законна сила на 28.9.2018г.