ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 10074/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕЙДЖИБИ ФАЙНАНС АД Т.И.Н. Докладчик:
ПОЛИНА П. ПЕНКОВА
Определение от 14.9.2018г.
2 Търговско дело No 10047/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. МЕРКУРИЙ П И П АД С.П.П. Докладчик:
ГАЛИНА К. КОСЕВА
Разпореждане от 25.9.2018г.
3 Търговско дело No 10050/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност ВИГАСТИЛ ООД   Докладчик:
ГАЛИНА К. КОСЕВА
Решение от 26.9.2018г.
4 Търговско дело No 10064/2015 Молба за откриване на производство по несъстоятелност ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
НБИ КОНСОРЦИУМ ООД,
М.А.А.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД Докладчик:
ИВА С. ДИМОВА
Определение от 27.9.2018г.
След проведено гласуване с 82.512 % се прие следното решение: Продажбата чрез пряко договаряне да се извършва на три сесии, както следва: Първа продан на 55 % от пазарната стойност съгласно оценка; Втора продан на 45% от пазарната стойност съгласно оценка и Трета продан на 35% от пазарната стойност съгласно оценка.