-
,
1.7.2019. 31.7.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 12/2019 .78 ...,
...,
...,
...
:
.
:
.
21.6.2019.
2 No 32/2019 ...,
...
:
.
:
.
26.6.2019.
3 No 37/2019 ... :
.
26.6.2019.
4 No 28/2019 ... :
.
27.6.2019.
5 No 54/2019 , XXII ...,
...,
...
:
.
2.7.2019.
6 No 62/2019 ... :
.
:
.
3.7.2019.
...
16.8.2019.
7 No 66/2019 . 154,. 2 3 . 157 ... :
.
:
.
3.7.2019.
3.7.2019.
8 No 68/2019 . 249, . 250, . 288 . 289 ... :
.
:
.
3.7.2019.
9 No 44/2019 , . . ... :
.
:
.
4.7.2019.
10 No 52/2019 ... :
.
:
.
5.7.2019.
11 No 41/2019 .78 ... :
.
9.7.2019.
12 No 43/2019 , ,, , - , ...,
...
:
.
:
.
11.7.2019.
13 No 70/2019 . 249, . 250, . 288 . 289 ... :
.
15.7.2019.
14 No 45/2019 ... :
.
22.7.2019.
15 No 30/2019 ... :
.
:
.
24.7.2019.
16 No 10126/2018 ... :
.
31.7.2019.
...
17 No 10067/2019 . 243   ,
...
:
.
31.7.2019.