- .

1.5.2013. 31.5.2013.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 10078/2013 .243, .4 .5 - ...,
:
.
8.5.2013.
2 No 38/2013 ... :
. :
.
10.5.2013.
3 No 10083/2013 .V. - .199 ... :
.
10.5.2013.
...
10.5.2013.
4 No 57/2013 ... :
. :
.
14.5.2013.
5 No 73/2013 ... :
.
15.5.2013.
6 No 10071/2013 .23, 25 27 - ... :
.
15.5.2013.
7 No 74/2013 ,
...
... :
. :
.
16.5.2013.
8 No 65/2013 ... :
. :
.
17.5.2013.
9 No 68/2013 ... :
. :
.
17.5.2013.
10 No 79/2013 ... :
.
20.5.2013.
11 No 10075/2013 .XI. .354, .354 .2-4 ... :
.
20.5.2013.
...
20.5.2013.
12 No 77/2013 .243 , . :
. :
.
21.5.2013.
13 No 62/2013 ... ... :
. :
.
22.5.2013.
14 No 95/2013 ... :
.
22.5.2013.
15 No 10079/2013 .23, 25 27 - ,
...
:
.
22.5.2013.
16 No 10113/2012 .II. - .123 ...,
...,
...,
...
:
.
27.5.2013.
...
...
...
...
17 No 48/2013 ... :
. :
.
27.5.2013.
-
18 No 88/2013 ...,
...
,
" "
:
. :
.
30.5.2013.