ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 10059/2014 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. У.Р.С. Л.Д.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Й. ГЕНЖОВА
Определение от 17.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава от 14.12.2016
Търговско дело № 359/2016
Потвърждава определение № 199/17.10.2016 г. по т.д № 59/2014 г. на ГОС

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 16.5.2017
Търговско дело № 806/2017
Не допуска касационно обжалване на определение № 270/14.12.2017 г. по В.ч.т.д. № 359/2016 г. на Апелативен съд - Велико Търново
В законна сила от 16.5.2017г.
2 Търговско дело No 10028/2017 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване КЕТАЛИКА ООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик:
ИВА С. ДИМОВА
Решение от 7.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Решение от 25.5.2017
Търговско дело № 149/2017
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 180/07.04.2017 г., постановено по в. т. д. № 28/2017 год. по описа на Окръжен съд – Габрово, с което е потвърден отказ № 20170228120337-3/07.03.2017 г. на длъжностно лице към Агенцията по вписвания – Търговски регистър, постановен по партидата „КЕТАЛИКА” ООД, ЕИК 202548474 за вписване на нови обстоятелства – заличаване на починалия съдружник и управител А. М. Ч. и вписване на оставащия съдружник Е. Г. К., като едноличен собственик на капитала. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи обжалване.
В законна сила от 25.5.2017г.