Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
25.04.2019
Задържане под стража за мъж, издирван с Европейска заповед за арест [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

26.03.2018
Данни за дейността на съдилищата в района на Окръжен съд - Габрово през 2017 година

На 23 март 2018 година в Съдебната палата в Дряново се проведе събрание на съдиите от Окръжен съд - Габрово и от районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, на което бе обсъден Годишния доклад за дейността на съдилища в района на Габровски окръжен съд през 2017 година. Гост на събранието беше г-н Янко Янев - административен ръководител - председател на Апелативен съд – Велико Търново, който изказа задоволство от работата на съдиите в съдебния район, подчертавайки постигнатите отлични резултати по отношение срочността и качеството на правораздаване.

Видно от данните в доклада, през 2017 година в Окръжен съд – Габрово е имало за разглеждане общо 981 дела, от които 859 новопостъпили. От новообразуваните дела 561 са граждански (в т.ч. търговски и фирмени), а 298 – наказателни. Сравнението с предходните две години показва намаление на постъплението,  както при гражданските, така и при наказателните дела.

Свършените през отчетния период дела са общо 879, от които 582 граждански и 297 наказателни. Запазват се високите показатели за срочност, постигнати и през предходните години, като от всички свършени дела – 766, или 87 %, са приключили в 3-месечен срок. Добър атестат за дейността на съда е и по-малкият брой – 102, останали несвършени дела в края на годината.

Отчетния период бележи много добри резултати и по отношение законосъобразността на постановените съдебни актове. През годината са обжалвани или протестирани общо 151 присъди, определения и решения, като процентът на обжалваните, спрямо общия брой постановени актове, е по-нисък в сравнение с предходните периоди. Традиционно добри са показателите и от въззивната и касационна проверка на обжалваните дела, като се отчита висок процент потвърдени от по-горните инстанции актове. Тези данни обосновават извода за добро качество на правораздавателната дейност в Окръжния съд, каквато оценка се съдържа и в Актовете за резултатите от извършените през отчетната година проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет и от Апелативен съд – Велико Търново.

През 2017 година пред четирите районни съдилища в съдебния окръг е имало за разглеждане общо 8 827 дела, от които 8 276 постъпили през отчетния период. Новообразуваните дела в Районен съд – Габрово са 4 752, в Районен съд – Севлиево - 2 108 дела, в Районен съд – Дряново - 787 дела и в Районен съд – Трявна - 629. През последните години в районните съдилища се очертава тенденцията за увеличаване на постъплението от нови дела. През миналата година единствено в Районен съд – Габрово броят на новообразуваните дела е по-нисък в сравнение с 2016 г., но все пак надвишава броя на новообразуваните производства през 2015 г.

През отчетния период районните съдии са свършили общо 8 271 дела, от които 7 565 - са решени в тримесечен срок. Анализът на данните показва, че във всички районни съдилища е запазено високото ниво на срочно правораздаване, като над 90 % от всички свършени през годината дела, са приключили в тримесечен срок.

Данните в доклада показват повишаване на натовареността на съдиите в районните съдилища в Севлиево, Дряново и Трявна, като най-отчетливо, в сравнение с предходните години, е увеличението в Районен съд – Дряново. Въпреки, че съпоставката с 2016 г. сочи известен спад в натовареността на съдиите от Районен съд – Габрово, същите остават най-натоварени в съдебния район, като месечно на съдия се разпределят близо  46 дела за разглеждане.

С пълния текст на доклада може да се запознаете на http://www.os-gabrovo.org/CMS_ADM/images_content/Godishen_doklad-2017_za_WEB.pdf.

25.04.2019
Задържане под стража за мъж, издирван с Европейска заповед за арест [ още ...]

19.04.2019
"Задържане под стража" за мъж от Габрово, обвинен в причиняване на лека телесна повреда на жена, след нанесен побой [ още ...]

17.04.2019
Информация за проведен Ден на отворени врати [ още ...]

17.04.2019
„Задържане под стража“ за трима мъже, обвинени в причиняване на лека телесна повреда на младеж от Габрово след нанесен побой [ още ...]

16.04.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за държане с цел разпространение и разпространение на наркотици [ още ...]

15.04.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело [ още ...]

14.04.2019
60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ...]

12.04.2019
Новият председател на Окръжен съд - Габрово встъпи в длъжност [ още ...]

10.04.2019
Предстоящ Ден на отворени врати [ още ...]

08.04.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за грабеж [ още ...]

08.04.2019
Информация за одобрено споразумение по наказателно дело за незаконно държани археологически обекти [ още ...]

04.04.2019
Данни за дейността на съдилищата в района на Окръжен съд - Габрово през 2018 година [ още ...]

03.04.2019
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ [ още ...]

29.03.2019
Информация за присъда по наказателно дело за причинена смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие [ още ...]

15.03.2019
Информация за присъда по наказателно дело за кражба и използване на чужда банкова карта [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516
 
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Информация за постановени съдебни актове
Архив
Други новини
Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2019 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас