Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

Служба "АРХИВ"

Етаж: I Стая: № 19

Tелефон: 066 / 811 108

Съдебните служители извършват справки по делата в рамките на работното време - от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване.

Служба "Архив" осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда

Служба "Архив":

 1. Приема от служба "Съдебно деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
 2. Приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация;
 3. Води архивната книга;
 4. Отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
 5. Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
 6. Изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
 7. Отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;
 8. Извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след утвърждаване на акт, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител;
 9. Участва в експертизата на ценността на документите в съда;
 10. Подготвя и предава документи в териториалната дирекция "Архив";
 11. издава преписи на съдебни актове по архивните дела;
 12. Извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.

Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват:

 1. В апелативните, окръжните, административните и военните съдилища – 10 години;
 2. В районните съдилища, службите по вписванията и съдебно-изпълнителните служби – 5 години;
 3. Бракоразводните дела – 10 години;
 4. Делата за издръжка и за изменение на издръжка – 25 години, а при издръжка и изменение на издръжка на дете – 5 години след навършване на 25-годишна възраст на детето, в чиято полза е била присъдена;
 5. Делата за осиновявания и за установяване на произход – 130 години;
 6. Запрещение – 25 години;
 7. Описните книги и азбучниците – 100 години;
 8. Книгите за открити и закрити заседания – 25 години;
 9. Книгите за приемане и отказ от наследство – 100 години.

 Наличните регистри за юридически лица, търговските регистри и книгите за изпълнение на присъдите се съхраняват 75 години.

Наказателните дела, по които присъдата не е приведена в изпълнение, не се унищожават и се съхраняват в архива до изтичане на предвидените в Наказателния кодекс давностни срокове за изпълнение на наказанието и по които наказанието не е изтърпяно.

СЪДЕБНИ СЛУЖБИ
Указател на службите
Служба "Регистратура"
Служба "Деловодство"
Служба "Архив"
Служба "Съдебни секретари"
Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас