Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

Служба "ДЕЛОВОДСТВО"

 Етаж: I Стая: № 18

 Телефони: 066 / 811 109

Съдебните служители извършват справки по делата в рамките на работното време - от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване.

Служба "Съдебно деловодство" включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

Съдебният служител в служба "Съдебно деловодство":

 • окомплектова образуваните и разпределени на съдия докладчик входящи документи;
 • извършва вписвания в съответните деловодни книги;
 • изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела;
 • подрежда и докладва на съдията докладчик новопостъпили документи към висящите дела;
 • изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания;
 • следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания;
 • организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
 • предоставя справки по делата;
 • подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията докладчик, по които са постъпили жалби;
 • проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик;
 • извършва проверка и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след приключването им;
 • поддържа календар за насрочените дела;
 • отразява в електронната папка и/или на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото;
 • съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението;
 • вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги най-късно на следващия ден след образуването;
 • оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки; на копията се отбелязват имената на лицата, подписали съответния документ, и номерът, под който са изведени;
 • връща на съответния орган приложените по делото преписки и материали след влизане в сила на съдебния акт;
 • изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.
СЪДЕБНИ СЛУЖБИ
Указател на службите
Служба "Регистратура"
Служба "Деловодство"
Служба "Архив"
Служба "Съдебни секретари"
Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас