Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

Служба "РЕГИСТРАТУРА"

 Етаж: I Стая: № 18

 Телефони: 066 / 811 109

Съдебните служители обслужват гражданите в рамките на работното време - от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване.

Служба регистратура:

  1. Приема и регистрира входящата кореспонденция;
  2. Експедира изходящата кореспонденция;
  3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
  4. Води разносна книга;
  5. Разпределя и направлява постъпилата поща;
  6. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от административния ръководител на съда, съдебния администратор или административния секретар.
        

    Постъпващите в съда документи на хартия трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4.

СЪДЕБНИ СЛУЖБИ
Указател на службите
Служба "Регистратура"
Служба "Деловодство"
Служба "Архив"
Служба "Съдебни секретари"
Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас