Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5300 гр. Габрово
пл. “Възраждане” №1
факс. 066 / 804 679

За справки по дела:
066 811 109 – деловодство
066 811 115 – съдебни
секретари

Електронен адрес:

e-mail: justice@court-gbr.com
e-mail: gabrovo-os@justice.bg

Електронен адрес за призоваване:

e-mail: prizovki-gpk-osg@court-gbr.com

Банкови сметки:
в сила от 24.06.2014 г.:

БАНКА "ДСК” ЕАД - КЛОН ГАБРОВО
BIC КОД НА БАНКА "ДСК” ЕАД - STSABGSF

СМЕТКА "ТАКСИ"
IBAN: BG 89 STSA 9300 31 27620801

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
IBAN: BG 31 STSA 9300 33 27620810

НОВИНИ
02.12.2019
НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО [ още ... ]

 

   

Служба "СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ"

Етаж: III Стая: № 45

Tелефон: 066 / 811 115
                  066 / 811 137

Съдебните служители извършват справки по делата в рамките на работното време - от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване.

Служба "Съдебни секретари" включва всички съдебни секретари в съда.

Съдебният секретар:

 • съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание;
 • изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец – приложение № 2, и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла;
 • подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията;
 • изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания;
 • съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението;
 • вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава;
 • съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци;
 • съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им;
 • най-малко 10 дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик;
 • изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание;
 • изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това в регистъра за издадените изпълнителни листове;
 • в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството;
 • извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.

Протоколите се изготвят съобразно изискванията на процесуалните закони.

 
СЪДЕБНИ СЛУЖБИ
Указател на службите
Служба "Регистратура"
Служба "Деловодство"
Служба "Архив"
Служба "Съдебни секретари"
Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
   
За съда | Съдебни служби | Образци на документи | Справки по дела | Полезна информация | Нормативна уредба | Пресофис | Полезни връзки
  2009 - 2020 © ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас